Logo BSO Group
Logo BSO Group
Ban lãnh đạo

Ông Phạm Thanh Sơn

Chủ tịch HĐQT

Ông Võ Trần Hải Nguyên

Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Mạnh Tú

Giám đốc Khối Kinh doanh